Listas Levante-EMV » VII Edición – 2018

SEGON ANIVERSARI

I…. niciació, implicació, il·lusió, invitació i imaginació.
M..irades, monuments, meravelles, meticulositat i mar.
M..estre, música, mare, mants, mascletà, més mundial.
A…collida, aquarel·la, activitat, agudesa, agulles, amor.
T…erratrèmol, tabalets, tronadors, trofeu, traje, tradició.
E…sdeveniments, elecció, embellir, encís, espardenyes.
R…especte, regina, reglamentació, ritme, retolar, roses.
I….nfant, indumentària, il·luminació, integració, i indult.
A…genda, abraç, acalorament, acceptació, art i artistes.
L…ocal, liquar, lacrimals, laberint, liberació, laurèoles.